Algemene Voorwaarden

 1. Definities
  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912
  Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan
  wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op
  één lijn kunnen worden gesteld.
  Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
  Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
  Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.
 2. Toepassing
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
  een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en
  mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een
  overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn
  afgeweken.
 3. Vergoeding
  3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf
  eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden
  wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik
  van het werk.
  3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden
  vergoed.
 4. Factuur en betaling
  4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde
  termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2%
  verschuldigd over het factuurbedrag.
  4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de
  nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht
  daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van
  voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
  4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is
  toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet
  heeft voldaan.
 5. Klachten
  Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
  binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan
  de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke
  termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige
  schade voor de Wederpartij zou leiden.
 6. Opdracht
  6.1 De opdrachtgever maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de
  uitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij de fotograaf en wel tijdig voor
  aanvang van de opdracht.
  6.2 De Fotograaf voert de opdracht uit naar eigen technisch en creatief inzicht en spant
  zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de opdrachtgever als
  bedoeld in het vorige lid.
  6.3 De opdracht is te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet
  zijnde een resultaatsverbintenis.
  6.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen
  voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden
  uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is
  ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
  6.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op
  welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de
  overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele
  opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de
  vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.
 7. Levering
  Bestanden worden aangeleverd in het overeengekomen formaat en bestandstype.
 8. Ziekte/overmacht
  8.1 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijn
  verplichtingen als gevolg van overmacht.
  8.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
  jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
  voorzien, waarop de Fotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat
  is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende
  arbeidsongeschiktheid.
  8.3 Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van de Fotograaf, in overleg
  met de opdrachtgever, worden overgenomen door een collega-Fotograaf. Deze wordt
  aangewezen door de Fotograaf.
  8.4 Indien de Fotograaf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn
  verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen
  voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de
  gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze
  factuur te voldoen.
 9. Auteursrecht
  Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.
 10. Licentie
  10.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij
  wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een
  licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte
  en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
  10.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze
  nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten
  behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de
  overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
  10.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen
  en valt niet onder het in artikel 10.2 genoemde exploitatierecht.
  10.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven
  exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke
  toestemming van de Fotograaf.
  10.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.
 11. Inbreuk op auteursrecht
  11.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt
  beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
  11.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste
  driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een
  dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige
  geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en
  indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 12. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
  12.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te
  worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te
  worden opgenomen.
  12.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een
  Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform
  artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
  12.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende
  persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op
  naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100%
  van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig
  recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op
  vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en
  buitengerechtelijke kosten).
 13. Aansprakelijkheid en rechten van derden
  13.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde
  Licentie te verlenen.
  13.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van
  derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk,
  tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
  13.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het
  factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade,
  tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
  13.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering
  aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de
  Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer
  voeren en op welke wijze dat zal geschieden.
 14. Faillissement/surseance
  Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk
  te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.
  In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte
  licentie te beëindigen.
 15. Rechts- en forumkeuze
  15.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden
  beheerst door Nederlands recht.
  15.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene
  Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal
  worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.