Disclaimer

De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, Profshoot fotografie. Profshoot fotografie besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Profshoot fotografie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door Profshoot fotografie, of door u aan Profshoot fotografie door middel van een website van Profshoot fotografie, of anderszins langs elektronische weg. Profshoot fotografie aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Profshoot fotografie via deze website. Profshoot fotografie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Bij overtreding van het boven genoemde zal Profshoot fotografie een bedrag van €1750,- (exclusief 21% BTW) per overtreding in rekening brengen bij de desbetreffende persoon of instantie.